PAWEŁ KORAB KOWALSKI

   Sztuka Pawła Korab Kowalskiego nie daje się określić jedną syntetyczną definicją. Jest to malarstwo z każdym kolejnym obrazem zmieniające się w sensach, celach i poszukiwaniach. Raz bywa to światło, kiedy indziej przestrzeń albo rodzaj kompozycji lub barwa, albo też niekiedy wszystko naraz. Mimo ich różnorodności łączą je zawsze w nich obecne dwa nurty cech wspólnych podporządkowane osobowości artysty. Po pierwsze we wszystkich jego pracach dominuje rys niemierzalnego ale intensywnie odczuwalnego porządku zmierzającego do czytelnej geometrii. Drugim spoiwem określającym twórczość Kowalskiego, i równie istotnym jak tendencja porządkowo-geometryczna, jest nierozerwalny związek jego malarstwa z przyrodą czy szerzej z Naturą, czy jeszcze szerzej z kosmosem. Tu oba się przenikają. Są bowiem dwiema ścieżkami rozwoju tej samej twórczości nacechowanej tymi samymi właściwościami tej samej osobowości. Wyjątkowa, zadziwiająca różnorodność tej sztuki i równoczesna jej jedność stanowią szczególną, absorbującą wyobraźnie specyfikę twórczości Pawła Korab Kowalskiego. 

 

Bożena Kowalska - krytyczka, historyczka i teoretyczka sztuki

 

 

 

 

   The art of Paweł Korab Kowalski cannot be defined by a single synthetic definition. It is a painting that changes in meanings, purposes, and explorations with each subsequent image. At times, it may be about light, while other times about space, composition, color, or sometimes all at once. But despite their diversity, they are always connected by two underlying currents, which are the artist's personality. Firstly, in all of his works, there is a dominance of an immeasurable but intensely palpable order that leads to clear geometry. The second element that defines Kowalski's creativity, and is equally important as the tendency towards order and geometry, is the inseparable connection of his painting with nature, or more broadly, with the natural world, or even more broadly, with the cosmos. Here, both realms intertwine. They represent two paths of development of the same creativity marked by the same characteristics of the same personality. The exceptional and astonishing diversity of this art, combined with its simultaneous unity, constitutes a particular and captivating specificity of Paweł Korab Kowalski's work.

 

Bożena Kowalska - critic, art historian, and art theorist.