ISOLATION 2020 - the last few months was a specific time that has left its mark on this series of works. The paintings show the power and force of nature confronted with the fragility of human existence. Isolation 2020 presents the world of uncertainty, the atmosphere of silence and reflection, the time full of challenges and, thus, the impulse for change.

IZOLACJA 2020 - specyficzny czas ostatnich kilku miesięcy odciska piętno na tej serii prac. Obrazy ukazują potęgę sił natury skonfrontowaną z kruchością ludzkiej egzystencji. Izolacja to czas niepewności, a jednocześnie chwila wyciszenia i refleksji - czas próby i impuls do przemiany.